Home » » Tình hình thủy sản của thành phố Cần Thơ trong quí I năm 2017

Tình hình thủy sản của thành phố Cần Thơ trong quí I năm 2017

Trong quý I, toàn thành phố đã thả giống với diện tích 1.759 ha, bằng 83,8% so với cùng kỳ năm 2016 (2.099 ha), đạt 16,8% so với kế hoạch năm (10.500 ha), diện tích thu hoach là 263 ha với sản lượng nuôi thủy sản đạt 21.476 tấn, bằng 67% so với cùng kỳ năm 2016 (32.076 tấn) và đạt 11% so với kế hoạch năm (195.900 tấn). Trong đó, diện tích nuôi cá tra là 366 ha bằng 83% so với cùng kỳ, đạt 47,4% so với kế hoạch năm, diện tích cá đồng nuôi chuyên (cá rô, cá trê, cá thát lát, cá sặc rằn) là 91 ha, bằng 57,2% so với cùng kỳ, đạt 33,7% so với kế hoạch năm.

Nuôi trồng thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản


Bên cạnh đó, tổng diện tích nuôi thủy sản an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của thành phố Cần Thơ đạt 221,71 ha, bao gồm: cá Tra 218,18 ha (165,68 ha VietGAP; 10 ha BAP; 10 ha ASC; 15 ha BMP; 17,5 ha GlobalGAP) và cá khác 3,87 ha (cá Lóc 1,55 ha VietGAP; cá rô phi 0,3 ha VietGAP và 0,66 ha ASC; Ếch 1,02 ha VietGAP).

Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 119 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản (cá tra, tôm sú, tôm thẻ,…). Từ đầu năm đến nay, với diện tích thả giống là 305 ha (bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 37,9% so với kế hoạch năm) đã sản xuất được 95,3 triệu cá bột và 18,2 triệu con giống các loại trong đó:

+ Cá tra: 69,3 triệu cá bột và 10,4 triệu con giống;
+ Cá khác: 26 triệu cá bột và 7,8 triệu cá giống;
+ Tôm sú: 32,3 triệu post;
+ Tôm thẻ: 36,3 triệu post.

Theo báo cáo của Sở Công thương: Sản lượng thủy sản xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt 23,8 ngàn tấn, giảm 3,6% so với cùng kỳ; kim ngạch đạt 83,9 triệu USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Riêng xuất khẩu tôm của thành phố Cần Thơ năm 2016 đạt 175 triệu USD; hai tháng đầu năm 2017 đạt 25,2 triệu USD. Đối với cá tra, kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm chưa khả quan, đạt 58,7 USD.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng khai thác của thành phố Cần Thơ đạt 226 tấn, vượt 80,8% so với cùng kỳ năm 2016 (125 tấn), bằng 5,5% so với kế hoạch (4.100 tấn).
Nhờ sự phối hợp công tác tốt của các cấp, các cơ quan liên quan. Sự đồng tình ủng hộ thực hiện các quy trình, quy phạm nuôi thủy sản tốt của người nuôi ngày càng nhiều. Giá cá tra thương phẩm và cá tra giống tăng giúp người nuôi có lợi nhuận trong sản xuất.

Mặt khác, một số loài thủy sản nuôi hiện nay (cá lóc, cá thát lát, cá sặc rằn) vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì giá cả thấp, giá bán thường thấp hơn giá thành sản xuất nên các hộ nuôi gặp khó khăn trong tái đầu tư sản xuất. Cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản còn yếu, chưa được đầu tư đúng mức.

Trong thời gian tới Chi cục Thủy sản sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp TPCT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức lại sản xuất cá tra theo hướng hình thành các tổ chức liên kết sản xuất theo đúng Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản TPCT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 bằng công việc cụ thể như sau: Thực hiện kế hoạch hỗ trợ người nuôi cá tra tham gia áp dụng Quy phạm thực hành NTTS tốt (VietGAP) cho các hộ nuôi cá tra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, dự kiến hỗ trợ cho 20 hộ ở các quận/huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh và Ô Môn. Tiếp tục xây dựng liên kết chuỗi và đề xuất liên kết vùng để phát triển bền vững. Triển khai kế hoạch quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017 tại 06 vùng nuôi thủy sản tập trung ở 3 quận/huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh và Ô Môn nhằm thông báo đến các hộ nuôi để có biện pháp phòng ngừa khi môi trường biến động bất lợi. Ngoài ra, triển khai xây dựng các mô hình trình diễn một số đối tượng nuôi thủy sản có giá trị kinh tế như tôm càng xanh toàn đực, cá chạch lấu, lươn nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào nuôi thủy sản. Thêm vào đó, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản phẩm thủy sản, Chi cục Thủy sản tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các lớp tập tuấn an toàn thực phẩm và phổ biến kiến thức pháp luật trong nuôi trồng thủy sản đến các hộ nuôi và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản.